लामा खान्दाय / सिल'रा

लामा खान्दाय / सिल'रा
lizard
Part of Speech